Ders Tanımları

 

DERS TANIMLARI

COGS 500 Bilişsel Bilime Giriş (Introduction to Cognitive Science) (3+0+0) 3 AKTS 6

Bilişsel bilim alanındaki temel kavram, yaklaşım ve araştırma sorularının tartışılması ve bilgisayar mühendisliği, dilbilim, felsefe ve psikoloji dallarının bu sorulara yaklaşımları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi; zihnin incelenmesinde disiplinlerarası yaklaşıma odaklanma; insanlar ve diğer akıllı sistemlerdeki zihinsel gösterim (temsil), akıl yürütme, algı, dil kullanımı, öğrenme gibi bilişsel süreçler üzerine yoğunlaşma.

COGS 579 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0) 0 Pass/Fail AKTS 3

Öğretim üyeleri, yüksek lisans öğrencileri ve/veya konuk konuşmacılar tarafından verilen, öğrencilerin belli ilgi alanlarındaki bakış açılarını genişletmek ve bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularında bilgilenmelerini sağlamak üzere planlanmış seminerler.

COGS 690 Yüksek Lisans Tezi (M.A. Thesis) AKTS 30

CMPE 530 Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri (Mathematical Fundamentals of Artificial Intelligence) (3+0+0) 3 AKTS 8

Sinyal terimleri. Görgül modelleme ve yaklaştırma. Olasılık kavramı ve sınıflama için sinyal özellikleri. Olasıl süreçler ve karar verme. Öğrenme temelleri. Sınıflamada eniyileme kuramı. Bilişim kuramı ve bulanık kavram uygulamaları.

CMPE 532 Konuşma İşleme (Speech Processing) (3+0+0) 3 AKTS 8

İnsan-makine iletişimi. Konuşma modelleri ve gösterimi. Konuşma sentezi. Konuşma kodlama. Konuşma tanıma. Dinamik Zaman Ayarlama ve Markov Modelleri. Konuşma işleme için sinir ağları. Konuşma iyileştirme.

CMPE 537 Yapay Görme (Computer Vision) (3+0+0) 3 AKTS 8

Görüntü oluşumu. Ön işleme: alt düzey görme ve özellik çıkarımı. Sınır bulunması. Bölge büyütme. Zemin. Hareket. İki boyutlu ve üç boyutlu gösterim. Yüksek düzey görme: öğrenme ve eşleme.

CMPE 540 Yapay Zekanın Prensipleri (Principles of Artificial Intelligence) (3+0+0) 3 AKTS 8

Yapay zekada genel problem çözme metotları. Arama metotları. Üretim sistemleri. Oyunlar ve buluşsal teknikler. Bilgi gösterimi. Yapay zeka dilleri.
Önşart: Öğretim elemanı onayı.

CMPE 544 Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) (3+0+0) 3 AKTS 8

Bayes karar kuramı. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Doğrusal ayırıcı fonksiyonları. Yapay sinir ağı tabanlı öğrenme yöntemi ağırlıklı yüksek dereceli ayırıcılar. Denetmensiz öğrenme ve kümeleme. Örnek problem: Görme.

Önşart: Öğretim elemanı onayı.

CMPE 545 Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) (3+0+0) 3 AKTS 8

Zeki sistemlere giriş. Paralel dağıtık dizgeler. Kısıt sağlama. Hopfield modeli. Denetmenli ve denetmensiz öğrenme. Tek ve çok katmanlı sınıflandırıcılar. Durağan ve değişken ağ mimarileri. Sinirsel yaklaşımların parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılması. Yapay sinir ağı uygulamaları.

Önşart: Öğretim elemanı onayı.

CMPE 561 Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) (3+0+0) 3 AKTS 8

Dil işlemenin düzeyleri: Morfolojik, sentaktik ve semantik analiz. Dönüşümsel gramerler. Ek gramerleri ve 2-düzeyli gösterim ve işleme. Geçiş ağları ve ATN yöntemi. Anlam ve yorumlama. Uygulamalar: Zeki arayüzler, metin işleme yardımcıları, bilgisayarla çeviri, doğal dil anlama.

Önşart: CMPE 540 ya da öğretim elemanı onayı.

CMPE 565 Özerk Robotlar (Autonomous Robots) (3+0+0) 3 AKTS 8

Robot donanımı. Duyurucular, eyleyiciler. Denetim yöntemlerinin gözden geçirilmesi. Akıllı denetim yaklaşımları. Öğrenme. Planlama. Robot mimarileri: Klasik, tepkin, davranış tabanlı, karma. Çok etkenli dizgeler.

Önşart: Öğretim elemanı onayı.

CMPE 547 Bayesçi İstatistik ve Yapay Öğrenme (Special Topics in Computer Eng.: Bayesian Statistics and Machine Learning) (3+0+0) 3 AKTS 8

Yapay Öğrenmeye Bayesçi İstatistik yaklaşımları. Grafik modeller, yönlü ve yönsüz modeller, saklı Markov modellier, doğrusal dinamik sistemler, Kalman süzgeci ve yumuşatıcısı, öğrenme ve çıkarım, mesaj iletim algoritmaları, kavşak ağaçları, çarpan çizgeleri, toplam-çarpım algoritması, sıradüzensel Bayesçi modeller, beklenti-enbüyütme, deterministik yaklaşıklama teknikleri.

Önşart: Öğretim elemanı onayı.

CMPE 630 Akıllı Denetim (Intelligent Control) (3+0+0) 3 AKTS 8

Denetim kavramlarının tekrarı. Zeki denetimin tasarımı. Bilgi gösterimi ve arama yöntemleri. Denetim için uzman dizgeler. Bulanık mantık denetim. Yapay sinir ağları ve denetim. Evrimsel yordamlar ve denetim. Zeki denetim mimarileri. Zeki denetim uygulamaları.

Önşart: Öğretim elemanı onayı. 

LING 406 Dil ve Kimlik (Language and Identity) (3+0+0) 3 AKTS 5

Dilin bireysel kimliğin kurulması ve  toplumsal ilişkilerin oluşumundaki rolünün incelenmesi; toplumdilbilim, edimbilim, söylem çözümlemesi ve kültür araştırmaları gibi ilgili alanlardan farklı yaklaşım, yöntem ve bulgular.

Önşart: LING 101/111 ya da öğretim elemanı onayı

LING 408 Dil ve Toplumsal Cinsiyet (Language and Gender)  (3+0+0) 3 AKTS 5

Biçem, lehçe, dil topluluğu gibi toplumdilbilimsel kavramların çerçevesinde dil  kullanımı ve toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantıların incelenmesi. Karşılıklı konuşma çözümlemesi ve nezaket kuramı.

Önşart: LING 101/111 ya da öğretim elemanı onayı

LING 480-499 Dilbilimde Özel Konular (Special Topics in Linguistics) (3+1+0) 3 AKTS 5

Diğer lisans derslerinde işlenmemiş konular ağırlıklı olmak üzere dilbilimde seçilmiş konuların incelenmesi.

Önşart: LING 101/111 ya da öğretim elemanı onayı.

LING 501 Sesbilim: Çeşitli Yaklaşımlar (Aspects of Phonology) (4+0+0) 4 AKTS 10

Sesbilime çeşitli teorik yaklaşımlar ve bunların uygulamalarının incelenmesi. Dillerin sesbilimsel yapılarının değişik dillerden gelen veriler ışığında değerlendirilmesi.

Önşart: LING 201/301 ya da öğretim elemanı onayı.

LING 512 Biçimbilim İncelemeleri (Morphological Analysis) (4+0+0) 4 AKTS 10

Dilbilimsel analizde biçimbilimsel yapıların ve konuya teorik yaklaşımların tartışılması. Çeşitli dillerdeki biçimbilimsel yapıların bu dillerden gelen veri ışığında değerlendirilmesi.

Önşart: LING 201/301, 203/302 ya da öğretim elemanı onayı  

LING 522 İngilizce-Türkçe Karşıtsal Dilbilgisi ve Uygulaması (English-Turkish Contrastive Grammar and its Application) (4+0+0) 4 AKTS 10

İngilizce ve Türkçe’deki sesbilimsel, biçimbilimsel ve sözdizimsel yapıların detaylı ve karşılaştırmalı analizinin yapılması; yazılı ve metinsel materyalin analizi.

Önşart: LING 201/301, 203/302, ENGL 201, TK 204 ya da öğretim elemanı onayı.

LING 541 Sözdizimi Kuramı (Syntactic Theory) (4+0+0) 4 AKTS 10

Üretimsel dilbilgisi çerçevesinde doğal dillerin sözdizimi analizinin yapılması. Bu dilbilgisi kuramına ilişkin güncel konuların tartışılması.

Önşart: LING 203/302 ya da öğretim elemanı onayı.

LING 580-599 Dilbilim Kuramında Konular (Topics in Linguistic Theory) (4+0+0) 4 AKTS 10

Öğretim elemanı tarafından seçilen konular üzerine yoğun okuma, tartışma ve araştırma.

Önşart: LING 201/301, 203/302 ya da öğretim elemanı onayı.

PHIL 505 Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) (4+0+0) 4 AKTS 10

İnsan bilgisinin doğası, sınırları ve kaynağı, gerçeklik, şüphecilik, temeldencilik ve bütüncülük, doğrulama, algı teorileri, bilginin kriterleri ve sınıflandırması konularından bir veya birden fazlası üzerinde derinlemesine inceleme yapılması.

PHIL 580-588, 591-599 Felsefede Özel Konular (Special Topics in Philosophy) (4+0+0) 4 AKTS 10

Yükseklisans seviyesinde diğer derslerde işlenmeyen felsefe konularının incelenmesi.

PHIL 590 Yönlendirilmiş Çalışma (Directed Study) (4+0+0) 4 AKTS 10

Öğrencinin seçip danışmanın onayladığı bir konuda okuma ve araştırma yapılması.

PHIL 644 Edim Felsefesi (Philosophy of Action) (4+0+0) 4 AKTS 10

İnsan davranışı, yönelmişlik, davranışın tarif edilebilirliği ve ontik sonuçları, sebepleri ve nedenleri, istemli ve yönelmiş davranışlar arasındaki farklar, özgür irade ve sorumluluk üzerine teorilerin incelenmesi.

PHIL 648 Dil Felsefesi (Philosophy of Language) (4+0+0) 4 AKTS 10

Çağdaş dil felsefesinde çeşitli konuların detaylı olarak incelenmesi. Anlam, referans, cümle yapıları, anlam ve gerçeklik ilişkisi teorileriyle zihinsel gösterim, konuşma eylemi ve anlamın ontolojik boyutları üzerine tartışma yapılması.

PHIL 652 Zihin Felsefesi (Philosophy of Mind) (4+0+0) 4 AKTS 10

Zihin felsefesindeki davranışçılık, özdekçilik, işlevselcilik, bağımlı olma sorunları, resmetme ve içerik gibi konulardaki güncel gelişmelerin derinlemesine incelenmesi.

PHIL 674 Bilim Felsefesi Konuları (Topics in the Philosophy of Science) (4+0+0) 4 AKTS 10

Bilim felsefesindeki bazı önemli konuların ve tartışmaların derinlemesine incelenmesi.

PHIL 676 Mantık Konuları (Topics in Logic) (4+0+0) 4 AKTS 10

Modal mantık, serbest mantık ve benzeri yaklaşımlar, ve bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan felsefi problemlerden bir veya bir kaçının incelenmesi.

PHIL 682 Özgürlük ve Determinizm (Freedom and Determinism) (4+0+0) 4 AKTS 10

İnsan özgürlüğü ve determinizm konularının davranış ve yönelmişlik bağlamında, metafizik ve ahlaki sonuçları da dikkate alınarak incelenmesi.

PSY 501 İleri Araştırma Yöntemleri I (Advanced Research Methods I) (4+0+0) 4 AKTS 8

Sosyal bilimler araştırma tekniklerinin genel olarak incelenmesi; deneysel ve deneysel olmayan araştırma yöntemleri; ölçme teorisi, geçerlilik ve güvenilirlik; örnekleme kuramı ve tasarımları; istatistik değerlendirme tekniklerine genel bir bakış.

PSY 502 İleri Araştırma Yöntemleri II (Advanced Research Methods II) (4+0+0) 4 AKTS 8

Veri toplama ve ölçekleme yöntemlerinin incelenmesi. Çok değişkenli analiz teknikleri; regresyon analizleri, faktör analizleri ve ilgili yöntemler. İleri deneysel teknikler, araştırma raporlarının yazılması.

PSY 521 İleri Bilişsel Psikoloji (Advanced Cognitive Psychology) (4+0+0) 4 AKTS 8

Algılama, zihinsel imgeleme, kısa ve uzun süreli bellek, dilin kavranması, karar verme ve problem çözme gibi konuların kuramsal ve görgül bulgular ışığında incelenmesi.

PSY 528 Bellek (Memory) (4+0+0) 4 AKTS 8

Bellek konusuna tarihsel ve güncel kuramsal yaklaşımların incelenmesi; görgül bulguların değerlendirilmesi ve bellek bozukluklarına uygulanması.

PSY 531 İleri Gelişim Psikolojisi (Advanced Developmental Psychology) (4+0+0) 4 AKTS 8

Gelişim psikolojisindeki klasik ve güncel konuların kuramsal ve görgül araştırmalar ışığında derinlemesine incelenmesi.

PSY 532 Bilişsel Gelişim (Cognitive Development) (4+0+0) 4 AKTS 8

Bilişsel gelişimdeki klasik ve güncel kuramların görgül bulgular ışığında tartışılması. 

PSY 588-591 Bilişsel Psikolojide Seçilmiş Konular (Special Topics in Cognitive Psychology) (2+0+4) 4 AKTS 8

Bilişsel psikolojide seçilmiş konularda okuma ve/veya araştırma.

 

NOTLAR

Aşağıdaki derslerin Bilişsel Bilim programı başlatıldıktan sonra kodları değişmiştir.

Eski Ders

Yeni Ders

CMPE 622 – Yapay Görme CMPE 537 – Yapay Görme
Credits: (3+0+0) 3 AKTS 8 Credits: (3+0+0) 3 AKTS 8
Tanım: Görüntü oluşumu. Ön işleme: alt düzey görme ve özellik çıkarımı. Sınır bulunması. Bölge büyütme. Zemin. Hareket. İki boyutlu ve üç boyutlu gösterim. Yüksek düzey görme: öğrenme ve eşleme. Tanım değişmemiştir.
Önşart: CMPE 530 Önşart: Öğretim elemanı onayı
   
   
CMPE 623 – Konuşma İşleme CMPE 532 – Konuşma İşleme
Credits: (3+0+0) 3 AKTS 8 Credits: (3+0+0) 3 AKTS 8
Tanım: İnsan-makine iletişimi. Konuşma modelleri ve gösterimi. Konuşma sentezi. Konuşma kodlama. Konuşma tanıma. Dinamik Zaman Ayarlama ve Markov Modelleri. Konuşma işleme için sinir ağları. Konuşma iyileştirme. Tanım değişmemiştir.
Önşart: CMPE 530 Önşart: Öğretim elemanı onayı